Názvosloví – vymezení pojmů

Názvosloví – vymezení pojmů

 • Anonymní údaj

Údaj, který v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování osobních údajů nelze vztáhnout k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • Automatizované zpracování osobních údajů

Běžně rozšířená forma zpracování osobních údajů za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu.

 • Biometrický údaj

Osobní údaj technického charakteru zpracování osobních údajů fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, který umožňuje jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, DNA, apod.

 • Dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů (zkráceně také ÚOOÚ) je v České republice nezávislým orgánem, který:

 • provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů,
 • přijímá podněty a stížnosti občanů na porušení zákona,
 • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Důvěrnost

K informacím či datům mají přístup pouze oprávněné osoby.

 • GDPR

Právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které je účinné od 25. května 2018.

 • Integrita

Informace či data nebyla změněna neoprávněnou osobou.

 • Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba

Fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Osobní údaj

Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Neboli DPO (z anglického Data Protection Officer) je pracovní pozice stanovená dle GDPR. Hlavním úkolem DPO je monitorování souladu zpracování osobních údajů správce s povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

 • Právní důvody

Oprávnění správce osobní údaje zpracovávat.